top of page
Untitled design (2)_edited.jpg
meeting-of-financial-managers-2021-08-29-16-50-24-utc_edited.jpg

ניתן להגיש מועמדות עד ה-17.02.23

קבצים ואמצעי המחשה או שאלות ניתן לשלוח במייל anashim@appleseeds.org.il

תנאי סף מצטברים להגשת מועמדות

א. חברה אשר פעילות המחקר והפיתוח שלה מתקיימים בישראל והינם בתחום החינוך, למידה או תעסוקה.

ב. לחברה יש מוצר (בפיתוח או מוצר עובד) הקשור לעולם החינוך, למידה או תעסוקה.

ג. לחברה יש מיזם (בפיתוח או מיזם עובד) הקשור לעולם החינוך, למידה או תעסוקה.

 

קריטריונים מנחים לבחירת המועמדים:

 • המוצר/פיתוח או מיזם ניתן להצגה בצורה אטרקטיבית, אם באמצעות הצבת המוצר או אמצעי המחשה פיזי ו/או דיגיטלי אחר.

 • תינתן העדפה למועמדים שיציגו פיתוחים ומוצר חדשניים בתחומים של אתגרי הקהילה:

1. חוסר בידע במקצועות ליבה: אנגלית מתמטיקה לשון הבעה ומדעים

2. היעדר מיומנויות וכישורים הדרושים למאה ה-21

3. חוסר בגיוון ושילוב אוכלוסיות בשוק העבודה

4. אחוז הנשים נמוך במקצועות איכותיים ודרגי ניהול

5. חוסר ברצף וממשק בין מערכות למידה הכשרה ותעסוקה בישראל

 • הזיקה של המועמד והפיתוח לישראל.

 • רלוונטיות לתכני הכנס.

 

אופן הבחירה:

 • נציגי ועדת ההיגוי של קהילת Anashim.il ועמותת תפוח תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי, את הזכאות להציג במסגרת מתחם היזמות.

 • שיקולי הועדה יהיו, בין היתר, אך לא רק, הקריטריונים שפורטו לעיל. כמו כן, לצורך השוואה בין המועמדים ובחירת הזוכים יילקחו בחשבון גיוון התחומים המוצגים, מידת העניין לקהל היעד, ופוטנציאל השינוי החיובי של המוצר והשפעתו על עולם התשלומים העתידי.

 • הגשת המועמדות עד לתאריך 17.2.23. ההגשה בהתאם לטופס המצ"ב בנספח.

 • ההצגה בתערוכה היא בתשלום סמלי של 400 ₪. באחריות המועמדים שייבחרו, להפיק על חשבונם את התוכן המוצג, לטפל בהצבתו ולתחזק אותו באופן שוטף במהלך הכנס בהתאם להנחיות מארגני הכנס.

קול קורא

להצגה במתחם היזמות בהובלת Anashim.IL בועידת ההון האנושי

בתאריך 28.2.23

קהילת החדשנות Anashim.IL

הקהילה הוקמה על ידי מטה קהילות החדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף רשות החדשנות, זרוע העבודה במשרד הכלכלה, ישראל דיגיטלית ובהובלתה של עמותת תפוח.

הקהילה פועלת על הקשר שבין חינוך, למידה ועבודה, מתוך הבנה שקידום ההון האנושי נשען על שלושת תחומים אלה ועל טיב הממשק ביניהם. מטרת הקהילה היא לייצר חיבור וממשק בין שלושת תחומים אלה, ובשותפות של כלל הסקטורים במשק הישראלי (חברתי, עסקי וציבורי).

הקהילה פועלת ומעודדת את חבריה לייצר אקוסיסטם פעיל באמצעות שיתוף בידע, חיבורים, איגום משאבים, הנגשת כלי עבודה ויזמות לעולמות החינוך, הלמידה והעבודה.

שותפות הקהילה בועידת ההון האנושי 2023

הקהילה תהיה שותפה מרכזית באירוע "ועידת שוק ההון האנושי 2023" במעמד שרים בממשלת ישראל ובכירים מהמשק הישראלי.

נושא הכנס השנה: אתגר הפריון- מימוש הפוטנציאל הישראלי. הכנס יעסוק השנה בבעיית הפריון הפער בפריון בין ישראל למדינות המפותחות הלך וגדל – ומגמה זו נמשכת. בכל מדדי הפריון המקובלים כגון: רמת החינוך, מיומנות, איכות ופערי ההשכלה, תשתיות תחבורתיות, רמת ההשקעה בהון הפיזי ובמדדי הבירוקרטיה – ישראל נמצאת בתחתית סולמות ההשוואה אל מול מדינותה-OECD ובחלק מהמדדים ברמה של מדינות עולם שלישי. המצב הקיים פוגע במעסיקים וברווחיות, משפיע לרעה על השכר ושעות העבודה האפקטיביות של העובדים וזה בא לידי ביטוי גם במרקם החברתי בפערים שהולכים וגדלים.

מטרת הכנס היא להעלות לסדר היום הישראלי את הנושא, להביא את כל בעלי העניין לדיון משמעותי, לסמן מתווה לפתרונות פרקטיים אפשריים ולייצר שיתופי פעולה בין מגזריים (ממשלתי, עסקי וחברתי) ליישומם. המושבים יעסקו בנושא ההון האנושי, התשתיות והפתרונות הנדרשים, התייחסות של שרים למכלול הסוגיות, שיחות מומחים בעלי שם מתחום המחקר והאקדמיה והצגה של טכנולוגיות שיכולות לסייע בהגברת הפריון ופירוק חסמים.

במסגרת הכנס יתקיים מתחם יזמות בשיתוף קהילת Anashim.il שתאפשר לחברות מהתעשייה להציג פיתוחים ומיזמים חדשניים בעולמות החינוך, הלמידה והתעסוקה לבאי הכנס.

נבחרי הקול הקורא יידרשו להציג בדוכן מעוצב באופן אחיד במסגרת מתחם היזמות שיתקיים במקביל לכנס לאורך היום (8:00 – 15:30).

תנאים כלליים:

 • (1) בכל מקרה לסתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתנאים כלליים אלו לבין הקול הקורא ו/או לבין פרסומים אחרים כלשהו בכל מדיה שהיא בדבר הקול הקורא\ תגברנה הוראות תנאים כלליים אלו לכל דבר ועניין.

 • (2) תנאים כלליים אלו מסדירים את תנאי ההשתתפות בהליך לבחירת המציגים בתערוכה  במסגרת כנס "ועידת שוק ההון האנושי" והצגת המוצר של הזוכים בקול הקורא (המיצג) והינו חוזה לכל דבר ועניין. תנאים כלליים אלו ממצים את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בקול קורא מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתנאים כלליים אלו.

 • (3) בהשתתפותו בהליך הקול הקורא מסכים, מאשר ומצהיר המועמד המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התנאים הכלליים והוא מקבל על עצמו את הוראותיהם ללא כל סייג וגם אם החל בהשתתפות בהליך הקול הקורא בלא שקרא את תנאיו, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי התנאים הכלליים יחולו עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 • (4) זכאות להצגת המיצג תקבע על בסיס שיקול דעתה הבלעדי של ועדת ההיגוי של קהילת Anashim.il ו/או מי מטעמה (להלן – "ועדת ההיגוי") ומימוש הזכות על ידי הצגת המיצג כפופה להנחיות ואישור מראש של מארגני הכנס.

 • (5) לא תהיה זכות ערעור על החלטת ועדת ההיגוי ו/או מי מטעמה לעניין זהות הזכאים להצגת המיצג. מארגני הכנס שמורים לעצמם את הזכות, בכל עת, לבצע שינויים בתנאי הסף ו/או בקריטריונים המנחים לבחירת הזוכים.

 • (6) הזכאות להצגת המיצג אינה ניתנת למכירה ו/או להעברה ו/או להחלפה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף.

 • (7) מארגני הכנס אינם נותנים כל מצג בקשר להצגת המיצג על ידי הזוכים ואינו מתחייב, בין היתר, לתוצאות כלשהן בעקבות הצגת המיצג בתערוכה ולהיקף החשיפה להם יזכו הזוכים.

 • (8) מארגני הכנס רשאים לבטל את השתתפותו של כל משתתף בקול הקורא בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפרת דין ן/או בגין הפרת הוראותיהם והנחיותיהם של מארגני הנכס. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מארגני הכנס מוסמכים לפסול כל משתתף ו/או לא להעניק את הזכאות להצגת המיצג לזוכה שיש לו יסוד סביר להאמין שפעל בדרך של עבירה או מעשה שאינו תואם לדין החל ו/או לתנאים הכלליים אלו ו/או בדרך שאינה הוגנת ואינה עולה בקנה אחד עם ערכי מארגני הכנס בכל היבט שהוא, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מארגני הכנס.

 • (9) מארגני הכנס רשאים להודיע על סיום ההליך בכללותו או הצגת המיצג בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת  מבלי שלמשתתפים בקול הקורא או הזוכים (לפי העניין) תעמוד כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגד מארגני הכנס בקשר לכך, לרבות דרישה לקבלת פיצויים מכל סוג שהוא עקב ביטול הקול הקורא ו/או הצגת המיצג.

 • (10) מארגני הכנס לא ישאו בכל תשלום, מכל סיבה שהיא, בקשר עם הגשת מועמדותו של משתתף, הצגת המיצג ו/או הכנתו על ידי הזוכה.

 • (11) ההשתתפות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. מארגני הכנס ו/או כח מי שפועל מטעמם אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או שייגרם למשתתף ו/או למי מטעמו ו/או לרכוש ישיר או עקיף, כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בקול הקורא ו/או בקשר למימוש הזכאות להצגת המיצג (לרבות לשלמות המיצג).

 • (12) כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לקול הקורא ידונו על פי דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לקול הקורא ותנאיו הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה.

 • (13) כל סעיף מסעיפי תנאים כלליים אלו עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התנאים הכלליים.

bottom of page